فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

مطالب طنز

مطالب طنز

مطالب طنز

مطالب طنز

شباهت های ازدواج كردن با سربازی رفتن (طنز)

شباهت های انكار ناپذیر میان خدمت سربازی و زندگی زناشویی آنقدر زیاد است كه از دیرباز، در اكثر كشور های دنیا خدمت سربازی اجباری را قرار دادند تا تمام افراد ذكور جامعه، قبل از افتادن به دام ازدواج ( ببخشید ! منظورم قبل از متاهل شدن بود ) برای ۲ سال طعم زندگی مشترك را بچشند تا در ۱۰۰ سال آینده، زیاد احساس رنج و عذاب نكنند!