ابزار زیبا ساز کد های سی اس اس

Indent Options:

Curly Brace Options:

کد های زیبا سازی شده