فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

تست هوش: عدد مفقود شده

تست هوش: عدد مفقود شده,تست هوش عددی,

به شکل بالا نگاه کنید. اعداد روی این دایره، با هم یک ارتباط منطقی دارند. آیا می توانید این رابطه را کشف کنید؟ این تست هوش، از زوایای مختلف با تحلیل های متفاوت، جواب های متفاوتی دارد: 1. مجموع هر

تست هوش: عدد مفقود شده

تست هوش: عدد مفقود شده 294

تست هوش: عدد مفقود شده

به شکل بالا نگاه کنید. اعداد روی این دایره، با هم یک ارتباط منطقی دارند. آیا می توانید این رابطه را کشف کنید؟

تست هوش: عدد مفقود شده

این تست هوش، از زوایای مختلف با تحلیل های متفاوت، جواب های متفاوتی دارد:

1. مجموع هر دو قطعه روبروی هم، برابر 10 می شود: جواب: 7

2. هر قطعه سیاه حاصل تفاضل دو قطعه سفید مجاورش است: جواب: 5