فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

تست هوش درست و نادرست

تست هوش درست و نادرست,معما درست و نادرست,پازل درست و نادرست,تست هوش درست و نادرست با جواب,معما درست و نادرست با جواب,پازل درست و نادرست با جواب,جواب تست هوش درست و نادرست,جواب معما درست و نادرست,جواب پازل درست و نادرست,تست هوش درست و نادرست با پاسخ,معما درست و نادرست با پاسخ,پازل درست و نادرست با پاسخ,پاسخ تست هوش درست و نادرست,پاسخ معما درست و نادرست,پاسخ پازل درست و نادرست,پازل درست و نادرست زومیت,پازل درست و نادرست زومیت با جواب,جواب صحیح پازل درست و نادرست زومیت,پاسخ صحیح پازل درست و نادرست زومیت,پازل درست و نادرست زومیت با پاسخ,

اگر مهران به سینما رفته باشد، امیر هم به سینما رفته است. اگر امیر به سینما رفته باشد، بهرام هم به سینما رفته است. اگر امیر به سینما نرفته باشد، کدام یک از جمله‌های زیر صحیح است؟   جمله ا

تست هوش درست و نادرست

تست هوش درست و نادرست 265

تست هوش درست و نادرست

اگر مهران به سینما رفته باشد، امیر هم به سینما رفته است. اگر امیر به سینما رفته باشد، بهرام هم به سینما رفته است. اگر امیر به سینما نرفته باشد، کدام یک از جمله‌های زیر صحیح است؟

 

جمله اول: مهران به سینما رفته است.

جمله دوم: بهرام به سینما رفته است.

جمله سوم: امیر به سینما نرفته است.

 

۱: فقط جمله اول صحیح است.

۲: فقط جمله سوم صحیح است.

۳: جمله اول و سوم صحیح هستند.

۴: جمله دوم و سوم صحیح هستند.

تست هوش درست و نادرست

اگر تست هوش را بررسی کنیم، در برخی از گزینه‌های ارائه شده به تناقض می‌رسیم.

بر همین اساس، پاسخ تست هوش گزینه ۲ است، یعنی عبارت فقط جمله سوم صحیح است.