فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

تست هوش: زنجیره حروف

تست هوش: زنجیره حروف,

به این زنجیره حروف نگاه کنید. یکی از حلقه های آن خالی است. آیا می توانید بگویید درون آن چه حرفی باید قرار بگیرد. پاسخ: N

تست هوش: زنجیره حروف

تست هوش: زنجیره حروف 221

تست هوش: زنجیره حروف

به این زنجیره حروف نگاه کنید. یکی از حلقه های آن خالی است. آیا می توانید بگویید درون آن چه حرفی باید قرار بگیرد.

تست هوش: زنجیره حروف

پاسخ:

N