فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

تست هوش بلندترین دانش آموز

تست هوش بلندترین دانش آموز,معما بلندترین دانش آموز,پازل بلندترین دانش آموز,تست هوش بلندترین دانش آموز با جواب,معما بلندترین دانش آموز با جواب,پازل بلندترین دانش آموز با جواب,جواب تست هوش بلندترین دانش آموز,جواب معما بلندترین دانش آموز,جواب پازل بلندترین دانش آموز,تست هوش بلندترین دانش آموز با پاسخ,معما بلندترین دانش آموز با پاسخ,پازل بلندترین دانش آموز با پاسخ,پاسخ تست هوش بلندترین دانش آموز,پاسخ معما بلندترین دانش آموز,پاسخ پازل بلندترین دانش آموز,پازل بلندترین دانش آموز زومیت,پازل بلندترین دانش آموز زومیت با جواب,جواب صحیح پازل بلندترین دانش آموز زومیت,پاسخ صحیح پازل بلندترین دانش آموز زومیت,پازل بلندترین دانش آموز زومیت با پاسخ,

در یک مدرسه، قد پنج نفر از دانش‌آموزان را اندازه‌گیری کرده و یادداشت کرده‌اند. بعد از مقایسه قد دانش‌آموزان، اطلاعات زیر به دست آمده است:   - مهران، از سعید بلندتر و از به

تست هوش بلندترین دانش آموز

تست هوش بلندترین دانش آموز 337

تست هوش بلندترین دانش آموز

در یک مدرسه، قد پنج نفر از دانش‌آموزان را اندازه‌گیری کرده و یادداشت کرده‌اند. بعد از مقایسه قد دانش‌آموزان، اطلاعات زیر به دست آمده است:

 

- مهران، از سعید بلندتر و از بهرام کوتاهتر است.

- دانیال، از بهروز بلندتر و از مهران کوتاهتر است.

 

با توجه با این اطلاعات، بلندترین دانش‌آموز کیست؟

 

۱: مهران

۲: سعید

۳: بهرام

۴: دانیال

 

پاسخ:

بهرام