فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

معما ۱۰۰ حکم اشتباه

فهرستی از ۱۰۰ حکم داریم. این صد جمله عبارتند از: ۱. حداقل ۱ حکم از این ۱۰۰ حکم اشتباه است. ۲. حداقل ۲ حکم از این ۱۰۰ حکم اشتباه است. ۳. حداقل ۳ حکم از این ۱۰۰ حکم اشتباه است. . . . ۱۰۰. حداقل

معما ۱۰۰ حکم اشتباه

معما ۱۰۰ حکم اشتباه 332

معما ۱۰۰ حکم اشتباه

فهرستی از ۱۰۰ حکم داریم. این صد جمله عبارتند از:

۱. حداقل ۱ حکم از این ۱۰۰ حکم اشتباه است.

۲. حداقل ۲ حکم از این ۱۰۰ حکم اشتباه است.

۳. حداقل ۳ حکم از این ۱۰۰ حکم اشتباه است.

.

.

.

۱۰۰. حداقل ۱۰۰ حکم از این ۱۰۰ حکم اشتباه است.

 

هر یک از این حکم‌ها ادعای متفاوتی دارند. سوال این است که دقیقا چه تعداد از این حکم‌ها اشتباه و چه تعداد صحیح هستند؟ دقت کنید که هیچ تناقضی نباید بین حکم‌ها و تعداد گزینه‌های صحیح و اشتباهی که شما در نظر گرفته‌اید وجود داشته باشد.

معما ۱۰۰ حکم اشتباه

پاسخ:

برای یافتن پاسخ، از حکم صدم شروع می‌کنیم. اگر حکم شماره ۱۰۰ درست باشد، با محتوای حکم که می‌گوید «حداقل صد حکم اشتباه است» تناقض دارد. بنابراین حکم صدم قطعا اشتباه است و ما در این مرحله تنها یک حکم اشتباه داریم. بنابراین حکم اول که می‌گوید «حداقل یک حکم اشتباه است» صحیح است. تا اینجا، یک حکم صحیح (حکم اول) و یک حکم اشتباه (حکم صدم) داریم. حالا به سراغ حکم نود و نهم می‌رویم. این حکم می‌گوید «حداقل ۹۹ حکم اشتباه داریم». اگر این حکم درست باشد، به همراه حکم اول که پیشتر فهمیدیم صحیح است در مجموع دو حکم صحیح داریم که با مضمون حکم شماره ۹۹ تناقض دارد. بنابراین جمله شماره ۹۹ اشتباه است و از آن می‌توان نتیجه گرفت که حکم شماره ۲ که می گوید «حداقل ۲ حکم اشتباه داریم» صحیح است. پس دو حکم اشتباه و دو حکم صحیح داریم. این روند ادامه می یابد تا به ۵۰ حکم اشتباه و ۵۰ حکم صحیح برسیم.

بر همین اساس، پاسخ معما برابر ۵۰ حکم اشتباه و ۵۰ حکم صحیح است.