فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

تست هوش استخر

معمای استخر,تست هوش استخر,معمای استخر با جواب,تست هوش استخر با جواب,معمای استخر به همراه جواب,تست هوش استخر به همراه جواب,معمای استخر همراه جواب,تست هوش استخر همراه جواب,معمای استخر همراه جواب صحیح,تست هوش استخر همراه جواب صحیح,جواب معمای استخر,جواب تست هوش استخر,جواب صحیح معمای استخر,جواب صحیح تست هوش استخر,معمای استخر با پاسخ,تست هوش استخر با پاسخ,معمای استخر به همراه پاسخ,تست هوش استخر به همراه پاسخ,معمای استخر همراه پاسخ,تست هوش استخر همراه پاسخ,

چهار شیر آب برای پر کردن یک استخر وجود دارند. شیر اول، استخر را در دو روز پر می‌کند. شیر دوم، استخر را در سه روز، شیر سوم، استخر را در چهار روز و آخرین شیر، استخر را در شش ساعت پر می‌کند. اگر چهار شیر باز باشند، پر شدن استخر به طور تقریبی چقدر به طول می‌انجامد؟ ۱- چهار ساعت و چهل و سه دقیقه ۲- چهار ساعت و سی و چهار دقیقه ۳- پنج ساعت و سیزده دقیقه ۴- چهار ساعت و هفده دقیقه برای یافتن پاسخ معما به صورت زیر عمل می‌کنیم: زمان بیان شده برای هر شیر را به واحد ساعت تبدیل کرده و سپس…

تست هوش استخر

تست هوش استخر 442

تست هوش استخر

چهار شیر آب برای پر کردن یک استخر وجود دارند. شیر اول، استخر را در دو روز پر می‌کند. شیر دوم، استخر را در سه روز، شیر سوم، استخر را در چهار روز و آخرین شیر، استخر را در شش ساعت پر می‌کند. اگر چهار شیر باز باشند، پر شدن استخر به طور تقریبی چقدر به طول می‌انجامد؟

۱- چهار ساعت و چهل و سه دقیقه

۲- چهار ساعت و سی و چهار دقیقه

۳- پنج ساعت و سیزده دقیقه

۴- چهار ساعت و هفده دقیقه

تست هوش استخر

برای یافتن پاسخ معما به صورت زیر عمل می‌کنیم:

زمان بیان شده برای هر شیر را به واحد ساعت تبدیل کرده و سپس با یک معادله ساده ریاضی به پاسخ می‌رسیم.

بر همین اساس، پاسخ معما برابر با گزینه ۱ یعنی چهار ساعت و چهل و سه دقیقه است.